Regulamin pobytu J&K Platinum Towers

Wprowadzenie
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie internetowej obiektu a także przez portal Booking.com.
2. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego oraz wpłatę depozytu. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji.
3. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” oznacza ono osobę zdefiniowaną w formularzu rezerwacji jako “Osoba odbierająca klucze”. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Zarządca obiektu” oznacza ono firmę J&K Platinum Towers.

Zakres Umowy najmu obiektu noclegowego
1. Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą obiektu a Klientem obejmuje wyłącznie wynajem obiektu.
2. W apartamentach zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia. Naruszenie zakazu palenia w apartamentach, balkonach i częściach wspólnych budynku, także przez osoby wprowadzone do mieszkania lub obiektu będzie skutkować obciążeniem rachunku/karty kwotą 615 zł za każde złamanie zakazu. Dodatkowo wprowadzanie zwierząt do apartamentu
skutkuje obciążeniem rachunku/karty kwotą 615 zł
3. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz Internet i telewizję przy założeniu normalnego korzystania z nich przez Klienta.
4. Za opłaty dodatkowe uważa się sprzątanie, parking, pobyt zwierząt, późniejsze oraz wcześniejsze zameldowanie.
5. W podnajmowanym apartamencie obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, uroczystości czy imprez towarzyskich, które mogłyby zakłócić ciszę nocną. W przypadku naruszenia tego zakazu, Zarządca ma prawo do obciążenia rachunku/karty kwotą 615 zł.
6. W przypadku utraty karty dostępu do budynku J&K Platinum Towers ma prawo do obciążenia rachunku/karty kwotą 61,50 zł/szt.

Zasady rezerwacji
1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wynajmu, umowę pomiędzy zarządcą obiektu, a Klientem uważa się za zawartą.
2. W dniu przyjazdu Zarządca obiektu ma prawo do pobrania depozytu w wysokości 250-1000 zł w zależności od długości pobytu na poczet zniszczeń, utraty mienia czy naruszenia zasad obowiązujących w obiekcie. Zarządca zastrzega sobie prawo do określenia kwoty depozytu w poszczególnych przypadkach.
3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Zarządcy obiektu o rezygnacji z rezerwacji, bądź późniejszym dotarciu do obiektu.
4. Brak przyjazdu Klienta lub brak kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji w dniu następnym.

Zasady pobytu
1. Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania.
2. Klient zobowiązuje się przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
3. W apartamentach i na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
4. W apartamencie nie może przebywać więcej osób niż zgłoszono przy zameldowaniu i wynika to z opisu danego apartamentu.
5. Klient nie może, bez zgody zarządcy przechowywać zwierząt w apartamencie.
6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy o powstałych uszkodzeniach w apartamencie, bądź w jego wyposażeniu.
7. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w apartamencie, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.
8. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania.
9. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice.
10. Za rażące naruszenie zasad wynajmu Zarządca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Zasady przyjazdu
1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach od 15:00 do 18:00.
2. Przyjazd w innych godzinach może nastąpić tylko po uzgodnieniu z pracownikiem firmy J&K Platinum Towers oraz za dodatkową opłatą 50 zł.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu.
5. Klient po przyjeździe musi okazać dowód tożsamości, który będzie zawierał pełne dane adresowe w celu weryfikacji i zameldowania, a także wypełnienia karty meldunkowej.
6. Przed przekazaniem kluczy Klient zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu najmu oraz wszystkich opłat dodatkowych gotówką lub kartą płatniczą.
7. Za dodatkową opłatą Klient może skorzystać z dodatkowej wymiany ręczników, bielizny pościelowej, usługi sprzątania.
8. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.

Zasady wyjazdu
1. Wyjazd Klienta musi nastąpić do godziny 11:00 w dniu, w którym kończy się jego pobyt. Zarządca obiektu przychodzi osobiście odebrać klucze od Klienta po zakończonym pobycie. Chyba, że strony ustaliły inaczej.
2. Klient pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. Pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w czasie trwania prac.
5. Rzeczy pozostawione w apartamencie odsyłamy na prośbę oraz koszt klienta.